ภาษา   

บริการ

  • ออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศระดับ Enterprise
  • วางแผนยุทธศาสตร์ระบบสาระสนเทศ
  • รับปรึกษาด้านการออกแบบและพัฒนาซอฟท์แวร์เชิงวัตถุ (Object-Relation Mapping) และการออกแบบฐานข้อมูล การใช้ NHibernate ORM และปรับสมรรถนะฐานข้อมูล
  • ออกแบบและพัฒนาระบบคลังข้อมูล(Data Warehouse) โดยใช้ Microsoft SQL Server Integration Services (SSIS)
  • อบรมการออกแบบซอฟท์แวร์เชิงวัตถุด้วย UML และการใช้ NHibernate

 

 

 


 
 Copyright © 2014 iSabaya. All rights reserved.
Contact : Tel. 02-940-1021-2 Fax. 02-940-0940