ภาษา   ประวัติ


ผลงานโครงการและ
ระบบสารสนเทศ


ผลงานที่ปรึกษา


 

 

 

ประวัติ

บริษัท ไอสัปปายะ จำกัด เชื่อมั่นว่าจะสามารถพัฒนาระบบสารสนเทศให้มีความเชื่อถือได้สูง (High Reliability) และมีสมรรถนะสูง (High performance) ตรงกับความต้องการของลูกค้า โดยอาศัยบุคลากรที่มีฝีมือ มีความรู้ความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ และมีความรับผิดชอบ ไม่ทำงานแบบลวก ๆ หลักการของเราคือซอฟท์แวร์ที่พัฒนาจะดีได้ ต้องมีแบบที่ดี เราจึงมุ่งเน้นการออกแบบซอฟท์แวร์ในส่วนที่ซับซ้อนให้ชัดเจนที่สุด และตรงกับความต้องการที่วิเคราะห์อย่างถี่ถ้วนและรอบคอบ

เรามีบุคลากรระดับปริญญาเอกทางด้านคอมพิวเตอร์จากมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศสหรัฐอเมริกา (โดยไม่ต้องเรียนระดับปริญญาโทก่อน) รับหน้าที่วิเคราะห์ระบบ และเป็นสถาปนิกออกแบบระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล บุคลากรท่านนี้เคยเป็นอาจารย์สอนวิชาด้านคอมพิวเตอร์และสารสนเทศหลักสูตรปริญญาโทและเอกในสถาบันการศึกษาระดับสูงของประเทศไทยมาแล้วกว่า 25 ปี และประสบความสำเร็จในการออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศหลากหลายระบบ เช่น

 • สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี – โครงการพัฒนาระบบวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลของแผนงาน/โครงการที่ของบประมาณแผ่นดิน ระบบนี้เป็น Web-based system สำหรับให้ผู้ทำคำของบประมาณของหน่วยราชการต่าง ๆ ประเมินความเสี่ยงของแผนงาน/โครงการที่ขอใช้งบประมาณแผ่นดิน เพื่อประกอบการพิจารณาการอนุมัติงบประมาณ โดยใช้ ASP.Net MVC, C#, NHibernate, Microsoft SQL Server ความพิเศษของระบบนี้คือแบบประเมินไม่ตายตัว เนื่องจากแบบประเมินเก็บอยู่ในฐานข้อมูล ไม่ได้ฝังตัวอยู่ในโปรแกรม สามารถเปลี่ยนแปลงได้ แต่เนื่องจากข้อจำกัดด้านเวลาพัฒนา ในขอบเขตของโครงการจึงไม่ได้ระบุให้มีหน้าจอสำหรับสร้างและปรับปรุงแบบประเมิน ประเภทคำถามในแบบประเมินที่ระบบรองรับได้มีหลากหลาย เช่น
  • คำถามปรนัยที่ต้องการคำตอบเป็น วันเวลา เลขจำนวนเต็ม หรือข้อความ เป็นต้น
  • คำถามอัตนัยที่กำหนดให้ผู้ตอบเลือกหนึ่งคำตอบ หรือหลายคำตอบจากชุดคำตอบที่กำหนดไว้ให้เลือก นอกจากนี้แต่ละคำตอบ ผู้สร้างแบบประเมินสามารถกำหนดให้มีคำถามเพิ่มเติม ได้อีกหลายคำถาม ในกรณีที่คำตอบนั้นถูกเลือก
  • คำถามอัตนัยที่ให้ผู้ตอบเลือกได้หลายคำตอบจากรายการคำตอบที่กำหนดไว้
  • คำถามแบบชุด (Matrix) หรือแบบตารางซึ่งประกอบประเด็นหลายข้อ (ประเด็นละหนึ่งแถว) แต่ละประเด็นจะมีชุดคำถาม (มีตั้งแต่หนึ่งคำถามขึ้นไป) ที่เหมือนกัน (หนึ่งคำถามเป็นหนึ่งสดมภ์)

An example of the matrix question

A partial class diagram (Microsoft Visual Studio style) of the questionnaire classes
 • ธนาคาร เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) – โครงการพัฒนาระบบทะเบียน PromptPay (ชื่อเดิมคือ AnyID) โดยใช้ ASP.Net MVC, C#, NHibernate, Oracle ระบบนี้ประกอบด้วย
  • ระบบ Registra Gateway พัฒนาเป็น SOAP-based Web services ที่สื่อสารธุรกรรมทะเบียนกับระบบทะเบียนกลางของ บริษัท National ITMX จำกัด โดยใช้ RESTful Web API
  • ระบบเว็บจัดการทะเบียนลูกค้าที่ประสงค์จะใช้บริการธุรกรรมการเงิน PromptPay โดยพนักงานของธนาคารเป็นผู้ใช้ระบบนี้เพื่อทำธุรกรรมทะเบียน (ขึ้นทะเบียน เปลี่ยนแปลง และยกเลิก หมายเลขประจำตัวประชาชน และ/หรือ หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่) ตามความประสงค์ของลูกค้า ระบบนี้เก็บและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนในฐานข้อมูล (Oracle) ของธนาคาร และส่งธุรกรรมทะเบียนผ่าน SOAP-based Web services ของระบบ Registra Gateway ของธนาคาร ซึ่งจะส่งต่อให้กับระบบทะเบียนกลางของ บริษัท National ITMX จำกัด (เป็นบริษัทร่วมทุนของทุกธนาคาร) ระบบนี้ยังใช้บริการของ SMS Server ของธนาคาร เพื่อส่งผลของธุรกรรมทะเบียน (สำเร็จ/ล้มเหลว/ผิดพลาด) ให้ลูกค้าที่ประสงค์จะรู้ผล

  ผังต่อไปนี้เป็นบางส่วนของการออกแบบของระบบนี้ โดยใช้ UML (Unified Modeling Language, www.uml.org)

State diagram หรือวงจรชีวิตของ AnyID (หมายเลขโทรศัพท์หรือเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่)

State diagram หรือวงจรชีวิตของธุรกรรมทะเบียน AnyID (ทั้งการลงทะเบียน แก้ไข และยกเลิก)
 • ธนาคาร เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) – โครงการพัฒนาระบบโอนเงินพร้อมเพย์ (PromptPay) (ใช้ ASP.Net MVC, C#, NHibernate, Oracle) ระบบนี้ประกอบด้วย
  • SOAP-based Web Services สำหรับให้ระบบ Front office ของธนาคารส่งคำสั่งโอนเงินโดยใช้ หมายเลขประจำตัวประชาชน และ/หรือ หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่ขึ้นทะเบียนไว้กับธนาคารอื่น
  • ระบบ Transfer Gateway ทำหน้าที่ทั้งรับและส่งธุรกรรมการเงินกับระบบทะเบียนกลางของ บริษัท National ITMX จำกัด โดยใช้ ISO 8583 message (ผ่าน TCP/IP socket) ซึ่งเราได้พัฒนาขึ้นให้นำมาใช้ใหม่ได้ (Reusable)

A partial class diagram (in Microsoft Visual Studio style) of the classes for ISO8583 Message
 • ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) – โครงการพัฒนาระบบอินเตอร์เน็ทแบงก์กิ้ง สำหรับลูกค้าที่เป็นองค์กรธุรกิจตั้งแต่ระดับ Small business ถึงระดับ Enterprise ระบบสามารถรองรับธุรกรรมการเงินได้หลายประเภท (Payroll reimbursement, bill payment, ) และจะส่งคำสั่งไปยังระบบ Core Banking ของธนาคาร เพื่อประมวลผลธุรกรรมการเงิน ระบบนี้มีเครื่องมือให้ลูกค้าของธนาคารกำหนดเงื่อนไขในการพิจารณาธุรกรรมการเงินแต่ละประเภทได้อย่างรอบคอบ รวมทั้งสิทธิของผู้ใช้แต่ละรายของลูกค้าด้วย RBAC (Role-Based Access Control) ระบบนี้ยังใช้บริการของระบบอื่น ๆ ของธนาคาร ได้แก่ Directory Server เพื่อตรวจสอบเอกลักษณ์ของผู้ใช้ที่เป็นพนักงานธนาคาร, SMS Server, Email Server, Fax Server (โดยใช้การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ UML พัฒนาด้วย ASP.Net ภาษา C# ระบบฐานข้อมูล Microsoft SQL Server)

A business process diagram in BPMN of the inter-bank fund transfer transaction
 • ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) – โครงการพัฒนาระบบบริการธุรกรรมโอนเงิน (Funds Transfer Service Gateway) เพื่อรองรับธุรกรรมการเงินจากระบบ True Money สำหรับคำสั่งโอนเงินจากบัญชีของ True Money ไปยังลูกค้าของตน (ใช้ภาษา C# NHibernate ระบบฐานข้อมูล Microsoft SQL Server) ระบบน้ประกอบด้วยสองระบบย่อย
  • บริการเว็บ (SOAP-based Web Service Gateway) สำหรับรับธุรกรรมโอนเงินจากระบบของ True Money บันทึกลงฐานข้อมูลของระบบ ส่งธุรกรรมโอนเงินไป
   • ระบบ Core Banking หากบัญชีปลายทางในธุรกรรมเป็นของธนาคาร
   • ระบบ on-line หากบัญชีปลายทางในธุรกรรมเป็นของธนาคารอื่น และเป็นธุรกรรมด่วน
   • ธุรกรรมที่เหลือจะถูกส่งเป็น batch file (ผลธุรกรรมจะถูกส่งกลับมาใน batch file เช่นเดียวกัน)
  • ระบบ web-based application สำหรับดูสถานะของธุรกรรม และออกรายงาน
 • สถาบันคุ้มครองเงินฝาก (Deposit Protection Agency) – โครงการพัฒนาระบบจ่ายคืนผู้ฝาก (ในกรณีที่ธนาคารล้มละลาย) ประกอบด้วยสองส่วนดังนี้
  • ระบบ web-service (ใช้ภาษา C#) เพื่อให้บริการรัน SSIS Package จาก web-based application
  • ระบบนำเข้าข้อมูลผู้ฝากเงินของธนาคาร โดยใช้เครื่องมือ SSIS (Microsoft SQL Server Integration Services) และฐานข้อมูล Microsoft SQL Server พัฒนาเป็น SSIS packages จำนวน 3 packages ได้แก่
   • package นำเข้าและตรวจสอบความถูกต้องของรูปแบบข้อมูลของลูกค้าธนาคารในรูปแบบ XML จำนวน 8 แฟ้ม (ประเภท)
   • package ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดยการ cross-check ข้อมูลที่ซับซ้อน
   • และ package สุดท้าย ทำหน้าที่คำนวณจำนวนเงินที่จะต้องจ่ายคืนผู้ฝาก หลังจากหักภาระหนี้ต่าง ๆ ตามเงื่อนไขที่กำหนดโดยกฎหมาย
   แต่ละ package จะประกอบด้วย Control-flow ซึ่งเป็นส่วนกำหนดลำดับการทำงานแบบ Parallel หรือแบบ Sequential ของชิ้นส่วนต่าง ๆ เช่น ชิ้นส่วนที่เป็นโปรแกรม ชิ้นส่วนที่เป็น SQL script และชิ้นส่วน data-flow เป็นต้น ภายในของชิ้นส่วน data-flow จะเป็นผังของชิ้นส่วนอีกกลุ่มหนึ่ง ซึ่งใช้อ่าน บันทึก หรือประมวลผลข้อมูลทีละ record

Control Flow แบบ sequential ของการตรวจสอบข้อมูล

Data Flow ของ Validate (1) Customers ซึ่งอ่านข้อมูลลูกค้าจากฐานข้อมูลและตรวจสอบทีละราย
 • ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ – โครงการพัฒนาระบบ Data warehouse ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
  • พัฒนา SSIS packages (Microsoft SQL Server Integration Service) ในการทำ ETL (Extract, Transform, and Load) ข้อมูลเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ หลากหลายรูปแบบ (Text file, Mircosoft Excel file, Mircosoft Access database เป็นต้น) จากกว่า 20 แหล่งข้อมูล เช่น สำนักงานสถิติแห่งชาติ กรมที่ดิน กรมธนารักษ์ สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร เป็นต้น ระบบจะตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล แปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบเดียวกัน และบันทึกลงฐานข้อมูล Microsoft SQL Server
  • พัฒนาระบบ web สำหรับดูข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบ กราฟชนิดต่าง ๆ และตารางข้อมูลสรุป ตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ผู้ใช้กำหนด และออกรายงานจาก data warehouse โดยใช้ BI software tool ชื่อ ProClarity (ภายหลัง Microsoft ได้ซื้อบริษัทผู้ผลิต และยุติการผลิตและจำหน่ายซอฟท์แวร์นี้)
 • ธนาคารอาคารสงเคราะห์ –โครงการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งประกอบด้วย ระบบย่อยหลายระบบ เช่น
  • ระบบสรรหาบุคลากร
  • ระบบจัดการโครงสร้างองค์กร
  • ระบบทะเบียนประวัติบุคคล
  • ระบบสวัสดิการ
  • ระบบการลา
  • ระบบประมวลผลเงินค่าตอบแทน (Remuneration)
  • ระบบพัฒนาบุคลากร
  • ระบบประเมินผล
  • ระบบประมวลเวลาทำงาน 
 Copyright © 2014 iSabaya. All rights reserved.
Contact : Tel. 02-940-1021-2 Fax. 02-940-0940