Language   


IM Sabaya

ระบบทะเบียนกองทุนรวม

ระบบทะเบียนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

 

  

 

ระบบทะเบียนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

· สามารถประมวลผลธุรกรรมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เช่น

ธุรกรรมนำเข้าเงินสำรองเลี้ยงชีพ

ธุรกรรมการพ้นสภาพของสมาชิก ทั้งรับเงินทั้งหมด คงเงินและรับภายหลัง

ธุรกรรมคืนเงินสำรองเลี้ยงชีพส่วนเกิน

ฯลฯ

· สามารถรองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบ

o Master fund – Sub-fund

o Pool fund

· สามารถกำหนดแผนกระจายการลงทุนรายสมาชิก

· มีเครื่องมือกำหนดรูปแบบของแฟ้มข้อมูลเงินสำรองเลี้ยงชีพ รองรับรูปแบบของแฟ้มข้อมูลเงินสำรองเลี้ยงชีพ

· สามารถสร้างรายการชำระเงินให้สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ด้วยเช็ค หรือวิธีอื่น ๆ โดยอัตโนมัติตาม Business rule ของ บลจ. เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการชำระเงิน

System Requirements

· Microsoft SQL Server 2008

· Microsoft Windows Server 2003 or 2008

 


 
 Copyright © 2014 iSabaya. All rights reserved.
Contact : Tel. 02-940-1021-2 Fax. 02-940-0940