Language    


IM Sabaya

ระบบทะเบียนกองทุนรวม

ระบบทะเบียนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

 

  

 

ระบบทะเบียนกองทุนรวม

· สามารถประมวลผลธุรกรรมครบวงจร เช่น

ธุรกรรมซื้อ IPO และ ธุรกรรมจัดสรร IPO (ได้หลายนโยบาย)

ธุรกรรมซื้อหน่วยลงทุน และธุรกรรมขายหน่วยลงทุน

ธุรกรรมโอนหน่วยลงทุนระหว่างบัญชี

ธุรกรรมสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนภายในบริษัทฯ

ธุรกรรมโอนการลงทุนเข้ามาจาก หรือออกไปยัง กองทุนภายนอก

ธุรกรรมเกี่ยวกับใบรับรองหน่วยลงทุน

ธุรกรรมปิดกองทุน

ฯลฯ

· องรับธุรกรรมซื้อ ขาย และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ระหว่างกองทุนภายใน หรือกับกองทุนภายนอก) แบบ FIFO (First In First Out)

· แต่ละกองทุนสามารถมีปฏิทินกำหนดเวลาทำธุรกรรมได้หลายปฏิทิน ตามประเภทธุรกรรม (ซื้อ ขาย สับเปลี่ยน) ช่องทางธุรกรรม และวิธีการชำระเงิ

· บัญชีลงทุน (Investment Portfolio) แต่ละบัญชีมีเจ้าของได้มากกว่าหนึ่งราย และสามารถลงทุนในกองทุนรวมได้มากกว่าหนึ่งกอง

· สามารถสร้างรายการชำระเงินให้ลูกค้าด้วยเช็ค หรือวิธีอื่น ๆ โดยอัตโนมัติตาม Business rule ของ บลจ. เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการชำระเงิน

· สามารถกำหนดค่าธรรมเนียมต่อธุรกรรม รวมทั้งค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการจัดการกองทุน ได้อย่างยืดหยุ่น ซึ่งช่วยสนับสนุนกลยุทธ์ธุรกิจ เช่นเพิ่มยอดขายโดยเมื่อลูกค้า ซื้อมากขึ้น ค่าธรรมเนียมน้อยลง

ค่าธรรมเนียมคงที่ต่อธุรกรรม ค่าธรรมเนียมแปรผันตามมูลค่าของธุรกรรม และทั้งสองแบบรวมกัน

แบบขั้นบันไดตามมูลค่าธุรกรรม (ลักษณะเดียวกับตารางภาษีเงินได้)

 


 
 Copyright © 2014 iSabaya. All rights reserved.
Contact : Tel. 02-940-1021-2 Fax. 02-940-0940