ภาษา   


HR Net

ระบบโครงสร้างองค์กร

ระบบทะเบียนประวัติ

ระบบสรรหาบุคลากร

ระบบบริหารค่าตอบแทน

ระบบสวัสดิการ

ระบบบริหารเวลาปฏิบัติงาน Window Application

ระบบบริหารเวลาปฏิบัติงาน Web Application

ระบบระบบการลา

ระบบพัฒนาบุคลากร

ระบบประเมิน

ระบบความมั่นคง

ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร

ระบบบริการตัวเอง

ระบบงานคำสั่ง

ระบบ Work flow


  

 

HR Net

HRNet (Humans Resource Net) เป็นส่วนที่ช่วยในการจัดการเกี่ยวกับบุคลากรในหน่วยงานหรือองค์กร ส่วนภูมิภาค โดยใช้เว็บจัดการผ่านเครือข่ายอินทราเน็ต ซึ่งมีการทำงานร่วมกับโปรแกรมบริหารทรัพยากร บุคคล ในส่วนกลาง โดยมีฟังก์ชันการทำงานดังนี้

คุณสมบัติหลัก

  1. สามารถรองรับจำนวนพนักงาน/ลูกจ้าง ไม่น้อยกว่า 4,000 คน
  2. เป็น Web-Based Application คือผู้ใช้ระบบใช้งานผ่านทางระบบเครือข่าย โดยมี  Web Browser เป็นเครื่องมือในการเข้าถึงการทำงานของระบบ หากมีงานบางส่วนที่พัฒนาให้เป็นแบบ Client/Server ระบบงานจะต้องจัดการปรับเปลี่ยนโปรแกรมและส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง (Version Control) ในเครื่องลูกข่าย(Client) ให้ตรงกับโปรแกรมแม่ข่ายได้
  3. เป็น N-Tier Architecture มีการแบ่งหน้าที่การทำงานออกเป็นส่วนๆ ได้แก่ Presentation Tier(User Interface), Business Tier(Business/Application Logic), Data Tier
  4. สามารถกำหนดเครื่องพิมพ์ที่ต้องการออกรายงาน และตั้งค่าเครื่องพิมพ์/ขนาดกระดาษพิมพ์ กำหนดรูปแบบรายงานก่อนการแสดงผลได้ พร้อมทั้งกำหนดจำนวนสำเนาและระบุหน้าที่ต้องการพิมพ์ได้
  5. สามารถจัดเก็บรายงานที่เกิดจากประมวลผลข้อมูล ให้อยู่ในรูปแบบแฟ้มข้อมูล PDF file  หรือ Excel file
  6. สามารถ Import ข้อมูลในรูปแบบต่างๆ เข้าสู่ฐานข้อมูลได้ และ Export ข้อมูลได้หลายรูปแบบ เพื่อนำไปใช้งานอื่นๆได้

 

 


 
 Copyright © 2014 iSabaya. All rights reserved.
Contact : Tel. 02-940-1021-2 Fax. 02-940-0940