ภาษา   


HR Net

ระบบโครงสร้างองค์กร

ระบบทะเบียนประวัติ

ระบบสรรหาบุคลากร

ระบบบริหารค่าตอบแทน

ระบบสวัสดิการ

ระบบบริหารเวลาปฏิบัติงาน Window Application

ระบบบริหารเวลาปฏิบัติงาน Web Application

ระบบระบบการลา

ระบบพัฒนาบุคลากร

ระบบประเมิน

ระบบความมั่นคง

ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร

ระบบบริการตัวเอง

ระบบงานคำสั่ง

ระบบ Work flow


  

 

ระบบพัฒนาบุคลากร

ระบบพัฒนาบุคลากร (Personnel Development Module)

เป็นระบบย่อยของ HRNet ที่คอยควบคุมการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีความสามารถ มีทักษะในการทำงานและมีทัศนคติที่ดีในการทำงาน ซึ่งจะส่งผลให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพิ่มขวัญและกำลังใจในการทำงาน ตัวอย่างความสามารถของระบบนี้ได้แก่

  1. สามารถเปิดแผนการฝึกอบรมที่สร้างไว้ เพื่อเป็นหลักสูตรการอบรมที่จะนำมาใช้จริงได้ ซึ่งจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมจากแผนการฝึกอบรม เช่น สามารถกำหนดวันที่เริ่มเรียน, วันที่สิ้นสุดการเรียน, วันที่เริ่มเปิดการลงทะเบียนเรียน, วันที่สิ้นสุดการลงทะเบียนเรียน, ชื่อหลักสูตรเป็นภาษาไทย-อังกฤษ ฯลฯ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดตอนเรียนของรายวิชาสำหรับหลักสูตรที่เปิดใช้จริงได้ และสามารถดูรายชื่อของบุคลากรที่เข้าเรียนในหลักสูตรที่เปิดใช้นี้ได้
  2. สามารถนำรายวิชาที่ได้กรอกข้อมูลเข้าไปนั้น นำมาเปิดเป็นตอนเรียน (หรือชั้นเรียน) ที่ใช้ในการสอนจริง รวมถึงการเก็บข้อมูลเพิ่มเติมจากข้อมูลรายวิชา เช่น วันที่เริ่มสอน, วันที่สิ้นสุดการสอน, ห้องหรือสถานที่ที่ใช้ในการเรียน การสอน, จำนวนชั่วโมงเรียน, ค่าใช้จ่าย และวิทยากรของแต่ละรายวิชาที่เปิด เป็นต้น นอกจากนี้ยังสามารถดูรายชื่อของบุคลากรที่เข้ารับการอบรมในชั้นเรียนที่เปิดได้ด้วย
  3. แสดงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม เช่น งบประมาณการฝึกอบรม ตามปีงบประมาณหรือตามข้อกำหนดขององค์กร และสามารถแยกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตามหน่วยงานขององค์กร หรือค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตามรายบุคคล

 

 


 
 Copyright © 2014 iSabaya. All rights reserved.
Contact : Tel. 02-940-1021-2 Fax. 02-940-0940