Language     


HR Net

ระบบโครงสร้างองค์กร

ระบบทะเบียนประวัติ

ระบบสรรหาบุคลากร

ระบบบริหารค่าตอบแทน

ระบบสวัสดิการ

ระบบบริหารเวลาปฏิบัติงาน Window Application

ระบบบริหารเวลาปฏิบัติงาน Web Application

ระบบระบบการลา

ระบบพัฒนาบุคลากร

ระบบประเมิน

ระบบความมั่นคง

ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร

ระบบบริการตัวเอง

ระบบงานคำสั่ง

ระบบ Work flow


 

 

 

ระบบบริหารเวลาปฏิบัติงาน Window Application

ระบบบริหารเวลาปฏิบัติงาน Window application (Time Administration Module)

เป็นระบบย่อยของ HRNet ที่ช่วยในการกำหนด วางแผน และควบคุมเวลาการปฏิบัติงานและเรื่องการมาทำงานของบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยระบบบริหารเวลาการปฏิบัติงานจะเป็นตัวจัดการเกี่ยวกับรูปแบบของตารางการทำงานแบบต่าง ๆ ของบริษัทและทำการจัดสรรบุคลากรลงในตารางการทำงานนั้น ๆ พร้อมทั้งทำการคำนวณเวลาปฏิบัติงานของพนักงานเพื่อนำไปใช้กับระบบอื่น ๆ ต่อไป เช่น ระบบเงินเดือน เป็นต้น ตัวอย่างความสามารถของระบบมีดังนี้

ระบบตารางเวลาการทำงาน
  1. สามารถสร้างตารางเวลาการทำงานได้หลายแบบ โดยจะสามารถจำแนกประเภทของตารางเวลาการทำงานนั้นตามประเภทตารางการทำงาน เช่น ตารางการทำงานปกติ ตารางการทำงานล่วงเวลา (OT) และตารางการเดินทาง เป็นต้น ตารางการทำงานนั้นมีการจ่ายเงินในแบบใด เช่น จ่ายเป็นเงินเดือนปกติ หรือเป็นค่าล่วงเวลา
  2. รองรับกับการทำงานหลายลักษณะการทำงาน เช่น มีกะเดียวหรือมีหลายกะ มีวันหยุดสัปดาห์ไม่เหมือนกัน  สามารถกำหนดการทำงานครบ 2 กะ ใน 1 วัน (Split Shift) และสามารถกำหนดช่วงเวลาครบ 1 คาบของการทำงานได้ โดยไม่จำเป็นต้องกำหนดเป็น 1 สัปดาห์ นอกจากนี้ในกะการทำงานเดียวกันยังสามารถกำหนดให้แต่ละวันมีช่วงเวลาการทำงานที่แตกต่างกันได้อีกด้วย
  3. สามารถอ่านข้อมูลจากเครื่องบันทึกเวลา (เครื่องรูดบัตร) เข้ามาประมวลผลได้ โดยสามารถกำหนด format ของ text file จากเครื่องบันทึกเวลาได้ ทำให้รองรับเครื่องบันทึกเวลาหลายรุ่น หลายยี่ห้อ
  4. ระบบสามารถทำการกำหนดวันหยุดต่าง ๆ ประจำแต่ละปีของบริษัทได้ โดยข้อมูลวันหยุดนี้สามารถที่จะกำหนดให้ใช้ได้ทั้งบริษัทหรือสามารถที่จะกำหนดให้ให้กับเฉพาะบางหน่วยงานหรือบางประเภทพนักงาน

 

 


 
 Copyright © 2014 iSabaya. All rights reserved.
Contact : Tel. 02-940-1021-2 Fax. 02-940-0940