Language     


HR Net

ระบบโครงสร้างองค์กร

ระบบทะเบียนประวัติ

ระบบสรรหาบุคลากร

ระบบบริหารค่าตอบแทน

ระบบสวัสดิการ

ระบบบริหารเวลาปฏิบัติงาน Window Application

ระบบบริหารเวลาปฏิบัติงาน Web Application

ระบบระบบการลา

ระบบพัฒนาบุคลากร

ระบบประเมิน

ระบบความมั่นคง

ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร

ระบบบริการตัวเอง

ระบบงานคำสั่ง

ระบบ Work flow


 

 

 

ระบบสวัสดิการ

ระบบสวัสดิการ (Benefits Module)

ระบบย่อยของ HRNet ระบบนี้ช่วยในการวางแผนและจัดการสวัสดิการที่องค์กรมีให้กับพนักงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อจูงใจให้พนักงานทำงานให้กับองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อประเมินงบประมาณที่องค์กรต้องจัดสรรให้กับสวัสดิการเหล่านั้น ตัวอย่างความสามารถของระบบนี้มีดังนี้

  1. สนับสนุนการจัดการโครงสร้างทางด้านสวัสดิการพื้นฐานขององค์กร เช่น ค่ารักษาพยาบาล กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันอุบัติเหตุ สวัสดิการเงินกู้ยืมต่าง ๆ ค่าเช่าบ้าน สวัสดิการอื่น ๆ ที่ทางองค์กรเห็นว่าเหมาะสมและมีประโยชน์ต่อบุคลากร ระบบจะรองรับการเพิ่มรายการสวัสดิการได้ไม่จำกัด และสามารถจัดเป็นกลุ่มสวัสดิการ จัดเป็นแผนสวัสดิการ รวมถึงจัดเป็นโปรแกรมสวัสดิการได้
  2. องค์กรสามารถกำหนดค่าใช้จ่ายในการเป็นสมาชิกสวัสดิการ ค่าใช้จ่ายจะแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่บุคลากรต้องออกเองและส่วนที่ทางองค์กรออกให้อาจกำหนดเป็นอัตราคงที่หรือกำหนดเป็นสูตรที่ขึ้นอยู่กับเงินเดือน อายุงาน เป็นต้น
  3. ค่าใช้จ่ายในการเป็นสมาชิกสวัสดิการ เช่น เบี้ยประกัน สามารถนำไปหักจากเงินเดือน โดยส่งข้อมูลจากระบบสวัสดิการไปยังระบบเงินเดือนอัตโนมัต

 


 
 Copyright © 2014 iSabaya. All rights reserved.
Contact : Tel. 02-940-1021-2 Fax. 02-940-0940