ภาษา   


HR Net

ระบบโครงสร้างองค์กร

ระบบทะเบียนประวัติ

ระบบสรรหาบุคลากร

ระบบบริหารค่าตอบแทน

ระบบสวัสดิการ

ระบบบริหารเวลาปฏิบัติงาน Window Application

ระบบบริหารเวลาปฏิบัติงาน Web Application

ระบบระบบการลา

ระบบพัฒนาบุคลากร

ระบบประเมิน

ระบบความมั่นคง

ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร

ระบบบริการตัวเอง

ระบบงานคำสั่ง

ระบบ Work flow


  

 

ระบบบริหารค่าตอบแทน

ระบบบริหารค่าตอบแทน (Compensation Management Module)

ระบบบริหารค่าตอบแทนสนับสนุนการจัดทำ วางแผน ตรวจสอบและควบคุมรายรับ/รายจ่ายของพนักงานได้ถูกต้องตรงเวลา การประมวลผลรายได้แต่ละงวดจะเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบย่อยอื่น ๆ ของ HRNet เช่น ระบบบริหารเวลาปฏิบัติงาน (Time Administration) ระบบข้อมูลบุคลากร เป็นต้น เพื่อคำนวณเงินได้/เงินหักโดยอัตโนมัติตามกฎระเบียบที่องค์กรกำหนดไว้

  1. สามารถกำหนดโครงสร้างรายได้ที่แตกต่างกัน ให้กับพนักงานตามบริษัทย่อย หรือตามประเภทพนักงาน หรือทั้งสองอย่างได้เช่น โครงสร้างรายได้สำหรับผู้บริหาร โครงสร้างรายได้สำหรับพนักงานประจำ โครงสร้างรายได้สำหรับพนักงานชั่วคราวในแผนกบุคลากร
  2. ระบบสามารถรองรับรายการค่าตอบแทน ทั้งที่มีสูตรคำนวณที่แน่นอนและไม่มีสูตรคำนวณที่แน่นอนได้
  3. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการคำนวณรายการค่าตอบแทน เช่น มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการคำนวณภาษี หรือมีการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าล่วงเวลา เป็นต้น ผู้ใช้สามารถทำการแก้ไขสูตรการคำนวณของรายการค่าตอบแทนนั้นได้เอง โดยที่ไม่ต้องทำการแก้ไขหรือลงโปรแกรมใหม่
  4. เงินเดือนหรือผลการประมวลผลเงินเดือนจะต้องผ่านการยืนยันจากผู้ที่มีสิทธิในการยืนยันเท่านั้น เพื่อเป็นการตรวจสอบความถูกต้องก่อนนำไปใช้จริง

 


 
 Copyright © 2014 iSabaya. All rights reserved.
Contact : Tel. 02-940-1021-2 Fax. 02-940-0940