Language     


HR Net

ระบบโครงสร้างองค์กร

ระบบทะเบียนประวัติ

ระบบสรรหาบุคลากร

ระบบบริหารค่าตอบแทน

ระบบสวัสดิการ

ระบบบริหารเวลาปฏิบัติงาน Window Application

ระบบบริหารเวลาปฏิบัติงาน Web Application

ระบบระบบการลา

ระบบพัฒนาบุคลากร

ระบบประเมิน

ระบบความมั่นคง

ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร

ระบบบริการตัวเอง

ระบบงานคำสั่ง

ระบบ Work flow


  

 

ระบบสรรหาบุคลากร

ระบบสรรหาบุคลากร (Recruitment Module)

ระบบย่อยของ HRNet ระบบนี้สนับสนุนการวางแผนความต้องการในหน่วยงานต่าง ๆ โดยพิจารณาจากแผนอัตรากำลังของหน่วยงานและจำนวนบุคลากรที่ลาออกหรือเกษียณ เพื่อสรุปตำแหน่งที่หน่วยงานต้องการเพิ่ม การสรรหาบุคลากรเพื่อบรรจุในอัตราที่ว่างทำได้ทั้งการสรรหาจากบุคลากรภายนอก หรือ จากภายในองค์กร ตัวอย่างความสามารถของระบบนี้ได้แก่

  1. สามารถกำหนดข้อมูลทั่วไปของระบบ เช่น ขั้นตอนการติดต่อกับผู้สมัคร สถานะของผู้สมัครให้เหมาะสมกับองค์กรได้
  2. สามารถเก็บข้อมูลต่าง ๆ ของผู้สมัคร เช่น ข้อมูลส่วนตัว ประสบการณ์ และกิจกรรมระหว่างศึกษา ตำแหน่งที่สมัคร การศึกษา เงินเดือนที่คาดหวัง และความสามารถ คุณสมบัติพิเศษ เพื่อใช้เปรียบเทียบความเหมาะสมกับตำแหน่งได้
  3. ระบบช่วยคัดเลือกผู้สมัครโดยผู้ใช้ระบบสามารถเลือกดูผู้สมัครตามมุมมองต่าง ๆ เช่น วุฒิการศึกษา ความสามารถพิเศษ ประสบการณ์ เงินเดือนที่คาดหวัง เป็นต้น
  4. ระบบช่วยคัดเลือกผู้สมัครโดยการเปรียบเทียบคุณสมบัติที่ต้องการของอัตราที่ว่างอยู่กับคุณสมบัติของผู้สมัคร (ตามที่แจ้งหรือตามผลการทดสอบขององค์กร)

 


 
 Copyright © 2014 iSabaya. All rights reserved.
Contact : Tel. 02-940-1021-2 Fax. 02-940-0940