Language     


HR Net

ระบบโครงสร้างองค์กร

ระบบทะเบียนประวัติ

ระบบสรรหาบุคลากร

ระบบบริหารค่าตอบแทน

ระบบสวัสดิการ

ระบบบริหารเวลาปฏิบัติงาน Window Application

ระบบบริหารเวลาปฏิบัติงาน Web Application

ระบบระบบการลา

ระบบพัฒนาบุคลากร

ระบบประเมิน

ระบบความมั่นคง

ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร

ระบบบริการตัวเอง

ระบบงานคำสั่ง

ระบบ Work flow


 

 

 

ระบบทะเบียนประวัติ

ระบบทะเบียนประวัติ (Personnel Record Module)

เป็นระบบย่อยของ HRNet ที่ช่วยในการจัดเก็บข้อมูลทะเบียนประวัติของพนักงาน ซึ่งบอกถึงรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับตัวพนักงานแต่ละคน ทำให้สามารถสืบค้นประวัติของพนักงานได้อย่างง่าย ตัวอย่างความสามารถของระบบนี้ ได้แก่

  1. ระบบมีการบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ของพนักงาน
  2. ระบบจัดเก็บข้อมูลและประวัติต่าง ๆ ข้างต้นในรูปแบบของแฟ้มข้อมูลเพื่อให้ใช้งานโดยง่ายและรวดเร็ว และสามารถเก็บข้อมูลที่เป็นรูปภาพได้
  3. สามารถทำการโอนย้ายหรือปรับระดับเป็นกลุ่มบุคคลได้ โดยสามารถกำหนดเงื่อนไขการโอนย้ายได้ตามคุณสมบัติที่ต้องการ เช่น กำหนดได้คนที่มีอายุงานเกิน 1 ปี ได้ 2 ขั้น ถ้าน้อยกว่า 1 ปีได้ 1 ขั้น ได้โดยการคีย์ข้อมูลครั้งเดียว

 


 
 Copyright © 2014 iSabaya. All rights reserved.
Contact : Tel. 02-940-1021-2 Fax. 02-940-0940