ภาษา   


HR Net

ระบบโครงสร้างองค์กร

ระบบทะเบียนประวัติ

ระบบสรรหาบุคลากร

ระบบบริหารค่าตอบแทน

ระบบสวัสดิการ

ระบบบริหารเวลาปฏิบัติงาน Window Application

ระบบบริหารเวลาปฏิบัติงาน Web Application

ระบบระบบการลา

ระบบพัฒนาบุคลากร

ระบบประเมิน

ระบบความมั่นคง

ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร

ระบบบริการตัวเอง

ระบบงานคำสั่ง

ระบบ Work flow


  

 

ระบบโครงสร้างองค์กร

ระบบโครงสร้างองค์กร (Organization Structure Module)

 1. เป็นระบบจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างองค์กร ซึ่งจะบอกถึงรายละเอียดต่างๆ ขององค์กรตัวอย่างความสามารถของระบบนี้ ได้แก่จัดเก็บข้อมูลหลักขององค์กรเป็น Hierarchy ได้ไม่จำกัดจำนวนชั้น ข้อมูลหลักเหล่านี้ได้แก่
  1. หน่วยธุรกิจ
  2. ประเภทบุคลากร (Personnel Classification)
  3. ภารกิจ (Task Catalog)
  4. ประเภทงาน (Job Catalog)
  5. ความสามารถ หรือ คุณสมบัติ/ความสามารถของบุคลากร (Qualification/Competency Catalog)
 2. รองรับการวางแผนอัตรากำลังในหน่วยงาน โดยผู้ใช้กำหนดเป็นตำแหน่ง (อัตรา) ของประเภทงานนั้นในแต่ละหน่วยงานเพื่อรองรับพนักงาน ผู้ใช้สามารถดูอัตราที่ว่างในแต่ละหน่วยงาน การบรรจุพนักงานในหน่วยงานจะบรรจุตามอัตราที่ว่างอยู่ สามารถรองรับการลดหรือเพิ่มอัตราในหน่วยงาน ระบบจะต้องเก็บรายละเอียดของแต่ละอัตราตำแหน่งเช่น ชื่ออัตรา รหัสอัตรา ประเภทงาน วันเริ่มต้นใช้ และวันสิ้นสุด เป็นต้น

 


 
 Copyright © 2014 iSabaya. All rights reserved.
Contact : Tel. 02-940-1021-2 Fax. 02-940-0940