ภาษา   


HR Net

ระบบโครงสร้างองค์กร

ระบบทะเบียนประวัติ

ระบบสรรหาบุคลากร

ระบบบริหารค่าตอบแทน

ระบบสวัสดิการ

ระบบบริหารเวลาปฏิบัติงาน Window Application

ระบบบริหารเวลาปฏิบัติงาน Web Application

ระบบระบบการลา

ระบบพัฒนาบุคลากร

ระบบประเมิน

ระบบความมั่นคง

ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร

ระบบบริการตัวเอง

ระบบงานคำสั่ง

ระบบ Work flow


  

 

ระบบ Work flow

ระบบ Workflow (Workflow Module)

เป็นระบบที่จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกด้านกระบวนการทำงานให้มีความรวดเร็วและถูกต้องแม่นยำมากยิ่งขึ้น ซึ่งใช้ทดแทนเอกสาร ที่ทำให้เกิดความล่าช้า และอาจสูญหายได้ ซึ่งระบบนี้จะเป็นตัวที่บ่งบอกกระบวนการทำงานของหน่วยงานได้เป็นอย่างดี อีกทั้งง่ายต่อการนำไปประยุกต์ใช้กับระบบอื่นๆ เช่น ระบบงานคำสั่ง ระบบการลา เป็นต้น

 

 


 
 Copyright © 2014 iSabaya. All rights reserved.
Contact : Tel. 02-940-1021-2 Fax. 02-940-0940