ภาษา   


HR Net

ระบบโครงสร้างองค์กร

ระบบทะเบียนประวัติ

ระบบสรรหาบุคลากร

ระบบบริหารค่าตอบแทน

ระบบสวัสดิการ

ระบบบริหารเวลาปฏิบัติงาน Window Application

ระบบบริหารเวลาปฏิบัติงาน Web Application

ระบบระบบการลา

ระบบพัฒนาบุคลากร

ระบบประเมิน

ระบบความมั่นคง

ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร

ระบบบริการตัวเอง

ระบบงานคำสั่ง

ระบบ Work flow


  

 

ระบบงานคำสั่ง

ระบบงานคำสั่ง(Executive Order)

  1. สามารถสรุปบันทึก/เปลี่ยนแปลงเกณฑ์การพิจารณาการเลื่อนระดับของพนักงาน โดยผู้ใช้งานระบบ
  2. สามารถประมวลผลเพื่อหาพนักงานที่มีสิทธิเลื่อนระดับ ตามเกณฑ์ที่กำหนดและแก้ไขปรับปรุงสิทธิในการเลื่อนระดับได้
  3. สามารถบันทึกข้อมูล(ร่าง)คำสั่งประเภทต่างๆและจัดพิมพ์เอกสารคำสั่งตามรูปแบบมาตรฐาน เพื่อใช้นำเสนอผู้มีอำนาจลงนาม โดยข้อมูลเบื้องต้นมาจากงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง
  4. สามารถประมวลผลข้อมูลคำสั่งที่ได้รับอนุมัติแล้ว เพื่อปรับปรุงข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องให้โดยอัตโนมัติ

 

 


 
 Copyright © 2014 iSabaya. All rights reserved.
Contact : Tel. 02-940-1021-2 Fax. 02-940-0940