Language     


HR Net

ระบบโครงสร้างองค์กร

ระบบทะเบียนประวัติ

ระบบสรรหาบุคลากร

ระบบบริหารค่าตอบแทน

ระบบสวัสดิการ

ระบบบริหารเวลาปฏิบัติงาน Window Application

ระบบบริหารเวลาปฏิบัติงาน Web Application

ระบบระบบการลา

ระบบพัฒนาบุคลากร

ระบบประเมิน

ระบบความมั่นคง

ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร

ระบบบริการตัวเอง

ระบบงานคำสั่ง

ระบบ Work flow


 

 

 

ระบบบริการตัวเอง

ระบบบริการตัวเอง (Employee Self Services)

  1. สามารถบันทึกรายละเอียดการขอเบิกสวัสดิการได้
  2. สามารถสอบถามรายละเอียดสวัสดิการต่างๆและตรวจสอบยอดสะสมรายปีของพนักงานได้
  3. สามารถสอบถามข้อมูลต่างๆของตนเองทั้งหมด เช่น ประวัติส่วนบุคคล ประวัติการทำงาน ประวัติการเลื่อนขั้นเงินเดือน ประวัติการลงโทษ ประวัติการศึกษา ประวัติการฝึกอบรม และประวัติการได้รับเครื่องราชฯ เป็นต้น
  4. สามารถ บันทึกรายละเอียดการหักภาษี ณ ที่จ่าย เช่น ค่าลดหย่อน สามารถสอบถามข้อมูลอื่นๆ เช่น ปฏิทินวันหยุดประจำปี แผนการฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ เป็นต้น
  5. สามารถสอบถามสถานะของเอกสารการเบิกสวัสดิการอยู่ในขั้นตอนใด โดยสามารถค้นหาได้จาก รหัสประจำตัวพนักงาน ชื่อ-นามสกุล เป็นต้น

 

 


 
 Copyright © 2014 iSabaya. All rights reserved.
Contact : Tel. 02-940-1021-2 Fax. 02-940-0940