ภาษา   


HR Net

ระบบโครงสร้างองค์กร

ระบบทะเบียนประวัติ

ระบบสรรหาบุคลากร

ระบบบริหารค่าตอบแทน

ระบบสวัสดิการ

ระบบบริหารเวลาปฏิบัติงาน Window Application

ระบบบริหารเวลาปฏิบัติงาน Web Application

ระบบระบบการลา

ระบบพัฒนาบุคลากร

ระบบประเมิน

ระบบความมั่นคง

ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร

ระบบบริการตัวเอง

ระบบงานคำสั่ง

ระบบ Work flow


  

 

ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร

ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร (Management Information System Module)

ระบบข้อมูลเพื่อการบริหาร คือ ระบบจัดการข้อมูลระบบบริหารบุคคลผ่านทางเครือข่ายอินทราเน็ต เพื่อผู้บริหารในการดูข้อมูลสรุปโดยรวมขององค์กร โดยมีข้อมูลใน 5 ระบบ ดังนี้

  1. ระบบการพนักงาน
  2. ระบบเงินเดือนและสวัสดิการ
  3. ระบบเวลาปฏิบัติงาน
  4. ระบบฝึกอบรม
  5. Query Tool

 


 
 Copyright © 2014 iSabaya. All rights reserved.
Contact : Tel. 02-940-1021-2 Fax. 02-940-0940