Language     


HR Net

ระบบโครงสร้างองค์กร

ระบบทะเบียนประวัติ

ระบบสรรหาบุคลากร

ระบบบริหารค่าตอบแทน

ระบบสวัสดิการ

ระบบบริหารเวลาปฏิบัติงาน Window Application

ระบบบริหารเวลาปฏิบัติงาน Web Application

ระบบระบบการลา

ระบบพัฒนาบุคลากร

ระบบประเมิน

ระบบความมั่นคง

ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร

ระบบบริการตัวเอง

ระบบงานคำสั่ง

ระบบ Work flow


 

 

 

ระบบความมั่นคง

ระบบความมั่นคง (Security Module)

เป็นระบบย่อยของ HRNet ที่สนับสนุนด้านความปลอดภัยของระบบ เนื่องจากระบบนี้ถูกออกแบบมาให้มีการจัดกลุ่มผู้ใช้  และกำหนดสิทธิ์ให้แก่กลุ่มผู้ใช้ ในการเข้า เรียกดู และแก้ไขข้อมูลต่างๆ ซึ่งเป็นตัวสนับสนุนให้ระบบมีความปลอดภัยสูง

 

 


 
 Copyright © 2014 iSabaya. All rights reserved.
Contact : Tel. 02-940-1021-2 Fax. 02-940-0940