Language     


HR Net

ระบบโครงสร้างองค์กร

ระบบทะเบียนประวัติ

ระบบสรรหาบุคลากร

ระบบบริหารค่าตอบแทน

ระบบสวัสดิการ

ระบบบริหารเวลาปฏิบัติงาน Window Application

ระบบบริหารเวลาปฏิบัติงาน Web Application

ระบบระบบการลา

ระบบพัฒนาบุคลากร

ระบบประเมิน

ระบบความมั่นคง

ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร

ระบบบริการตัวเอง

ระบบงานคำสั่ง

ระบบ Work flow


 

 

 

ระบบประเมิน

ระบบประเมิน (Appraisal Module)

ระบบประเมินผลบุคลากรเป็นระบบย่อยของ HRNet ที่สนับสนุนการพิจารณาประสิทธิภาพของบุคลากรในองค์กรเพื่อช่วยในการเลือกเฟ้นบุคลากรที่มีคุณภาพให้เข้ามาปฏิบัติงานในตำแหน่งงานที่เห็นสมควร และเพื่อวางแผนในการพัฒนาความรู้ความสามารถบุคลากรในองค์กรให้เต็มศักยภาพของแต่ละบุคคล นอกจากนี้การประเมินผลดังกล่าวอาจเก็บข้อมูลความพึงพอใจในการทำงานของบุคลากร ตลอดจนทัศนคติของบุคลากร สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้องค์กรสามารถหามาตรการที่จะนำมาใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพต่อไป ตัวอย่างความสามารถของระบบนี้ ได้แก่

  1. สามารถออกแบบแบบฟอร์มการประเมินผลได้เอง โดยแต่ละแบบประเมินผลสามารถใช้กับบุคลากรแต่ละประเภท หน่วยงาน ตำแหน่ง หรือสถานภาพการบังคับบัญชา เช่น แบบประเมินผลสำหรับหัวหน้าประเมินลูกน้อง แบบประเมินสำหรับพนักงานในหน่วยงาน Profit Center  แบบประเมินสำหรับพนักงานทดลองงานแบบประเมินสำหรับพนักงานระดับผู้ช่วยผู้อำนวยการขึ้นไป  เป็นต้น
  2. สามารถให้น้ำหนักคะแนนปัจจัยในแต่ละหัวข้อประเมินแตกต่างกันตามความสำคัญของแต่ละหัวข้อ
  3. สามารถใช้ผลการประเมินนี้ในการปรับเงินเดือน ให้โบนัส หรือเลื่อนตำแหน่งได้ โดยสามารถสร้างเป็นสูตรได้
  4. สามารถเชื่อมโยงข้อมูลรายการคุณสมบัติระหว่างพนักงานกับตำแหน่งเพื่อเป็นข้อมูล ใช้ในการพัฒนาบุคลากรต่อไป

 

 


 
 Copyright © 2014 iSabaya. All rights reserved.
Contact : Tel. 02-940-1021-2 Fax. 02-940-0940